b2b@ewozki.eu  +48 530 617 059
  Logowanie

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej "OWS" normują zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez Xland Mariola Rerych  z siedzibą ul. Malinowa 1 44-240 Żory, zwanym dalej Sprzedawcą lub Xland na rzecz innych podmiotów zwanych dalej Kupującym lub Kupującymi.

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze OWS zostały przez Strony zaakceptowane, wiążą je i stanowią treść Umowy Sprzedaży o ile inaczej nie zostanie postanowione.

 2. W razie istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszym OWS.

 3. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych w okresie od dnia 01.02.2020 r. oraz do umów zawartych przed tym dniem a realizowanych od dnia 01.02.2020 r.

 4. Wszystkie informacje dotyczące towarów, wynikające z katalogów, cenników prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie Strony umowy sprzedaży.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do towarów oferowanych przez Sprzedawcę mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe a Sprzedawca oświadcza, że oferowane towary normy te spełniają.

Ogłoszenia, cenniki, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny.

W celu poprawienia komunikacji zaleca się kontrahentom stosowanie oryginalnych symboli Xland podczas wprowadzania indeksów do systemu.

§ 2 PODSTAWOWE INFORMACJE I DEFINICJE

 Sprzedawca jest przedsiębiorcą zarejestrowanym pod numerem NIP 6511410989, regon 

Definicje:

a) Partner Handlowy - Kupujący prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy

b) Cennik – aktualny wykaz cen towarów Sprzedawcy uzyskany za pośrednictwem modułu dla Partnerów Handlowych lub drogą mailową

c) Moduł dla Partnerów Handlowych – platforma internetowa na stronie www.xland.mhx.pl , na której dostępna jest pełna i aktualna lista towarów Sprzedawcy, za pośrednictwem której Partnerzy Handlowi mogą dokonywać zamówień

d) Okres rozliczeniowy = rok kalendarzowy

e) minimum logistyczne – kwota netto wartości zamówienia na dzień jego realizacji przez sprzedającego -  koszty wysyłki towaru przechodzą na Sprzedającego.

 

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w dniu przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie i przyjęcie zamówienia może być przesłane w formie:

a) strony internetowej platformy B2B www.xland.mhx.pl po zalogowaniu się na założonym uprzednio koncie.

b) korespondencji elektronicznej

2. W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę powyżej 10 000,- zł brutto Sprzedawca może zastrzec złożenie zamówienia pisemnego w formie e-mail potwierdzonego przez osobę umocowaną (KRS itp.) pod rygorem odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Składając zamówienie Kupujący jest zobowiązany przedstawić Sprzedawcy kopie następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej,

b) decyzji o nadaniu numeru REGON,

c) decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

 4. Obowiązek dotyczący przedstawienia kopii dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. a -c nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących - Partnerów Handlowych, którzy pozostają ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych.

 

§ 4. CENY

1. Podstawą ustalenia ceny towarów jest cennik obowiązujący u Sprzedawcy w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Ceny wskazane w cenniku towarów i usług Sprzedawcy obowiązują na warunkach loco magazyn Sprzedawcy i są cenami netto. Do ceny netto doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży towaru.

3. Aktualne cenniki znajdują się na stronie internetowej  www.xland.mhx.pl po zalogowaniu się w „Module dla Partnerów Handlowych”.

4. Ceny określone w cennikach są wiążące dla Stron.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w cenniku. O każdej zmianie cen Sprzedawca informuje na swojej stronie platformy  lub mailowo.

6. Przepisy art. 66 prim § 1-3 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania do umów zawieranych pomiędzy Stronami.

  

§ 5. REALIZACJA UMOWY, DOSTARCZENIE TOWARÓW.

 

1. Dostarczenie towarów realizowane jest staraniem i na koszt Sprzedającego powyżej określonego min. logistycznego lub na koszt Kupującego poniżej określonego min. logistycznego chyba, że Strony postanowią inaczej.

2. Dostarczenie towarów realizowane jest w ciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia (w szczególnych przypadkach realizacja dostawy odbywa się do 14 dni roboczych), chyba, że Strony postanowiły inaczej.

3. Dniem wykonania umowy przez Sprzedawcę jest dzień dostarczenia towaru Kupującemu lub dzień wydania towaru przewoźnikowi.

4. Ryzyka związane z towarem przechodzą na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru.

 

§ 6. WARUNKI PŁATNOŚCI

 Sposób zapłaty za zamówiony towar:

 a) przedpłata na konto bankowe,

 b) płatność przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności (ustalonym indywidualnie przez Sprzedawcę z Kupującym) w terminie wskazanym na fakturze,

 c) płatność przy odbiorze przesyłki  za pobraniem (za zgodą Sprzedawcy)

 Stosowane są następujące warunki płatności:

 a) pierwsze trzy transakcje nowych Partnerów Handlowych lub Partnerów Handlowych, którzy w ciągu ostatniego roku rozliczeniowego nie dokonywali zakupów u Sprzedawcy są dokonywane w formie przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy wskazane w fakturze pro forma,

 b) kolejne transakcje będą płatne zgodnie z wyborem Sprzedającego, w sposób określony w pkt 1.a, b lub c.

 W przypadku, gdy Partner Handlowy po otrzymaniu faktury pro forma nie ureguluje należności w ciągu trzech dni roboczych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia oraz obciążenia Partnera Handlowego karą umowną w wysokości zryczałtowanej 100,- zł netto za każdą przygotowaną przesyłkę.

W przypadku opóźnień w terminach zapłaty, Sprzedawca może wstrzymać dalsze dostarczanie towarów do czasu uregulowania zaległych płatności a ponadto Sprzedawca może wedle swego swobodnego wyboru zmienić warunki płatności  lub unieważnić rabaty.

W przypadku znacznego opóźnienia w terminie spłaty, Sprzedawca zgłasza dług do firmy windykacyjnej, a Partner Handlowy zostaje obciążony wszystkimi kosztami administracyjnymi wynikającymi z tego faktu.

 

§ 7. GWARANCJA, REKLAMACJE, PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za towary, które posiadają gwarancję producenta ogranicza się do odpowiedzialności określonej w warunkach gwarancji.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi tylko w odniesieniu do tych towarów, które nie posiadają gwarancji producenta. W odniesieniu do towarów objętych gwarancją producenta wyłączona jest odpowiedzialność  Xland z tytułu rękojmi.

3. Reklamacje należy zgłaszać  za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)

4. Reklamacje ilościowe należy przesyłać w terminie do trzech roboczych dni licząc od dnia otrzymania towaru.

5. Reklamacje jakościowe należy składać w terminie do 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia otrzymania towaru.

6. Reklamacje złożone po terminach określonych w ust. 3 i ust. 4 lub niezgodne z niniejszym OWS nie będą uwzględniane.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia, reklamacje wymagające czynności serwisowych 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Xland własnym staraniem i na własny koszt, wedle swojego wyboru, naprawi lub dokona wymiany wadliwego towaru i odeśle, w sposób i w terminie uprzednio uzgodnionym z Partnerem Handlowym lub upoważnioną placówką handlową, jednak nie później niż w terminie do 21 dni od otrzymania reklamacji (dotyczy serwisu).

9. Reklamowana część lub towar powinien trafić do serwisu Xland  chyba że będą inne ustalenia

    ADRES: RMA Xland ul. Malinowa 1 44-240 Żory

10. W przypadku reklamacji jakościowej towaru objętego gwarancją producenta, rozpatrzenie reklamacji nastąpi w oparciu o warunki gwarancji określone przez producenta/dystrybutora w dokumencie gwarancyjnym. Jeśli do towaru została dołączona indywidualna Karta gwarancyjna, należy postępować zgodnie z ustalonymi w tej Karcie warunkami .

11. Odpowiedzialność XLAND, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych ograniczona jest do naprawy lub wymiany towaru,  z całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, w tym za utracone korzyści.

12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Kupujący - Partner Handlowy.

13. XLAND nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli towar był przechowywany przez Partnera Handlowego niezgodnie z zasadami przechowywania tego rodzaju towarów, opisanymi na opakowaniu towaru lub/i załączonej instrukcji.

14. XLAND nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę użytkownika towaru lub osób trzecich, jeżeli towar był użytkowany lub używany niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi/używania a także w przypadku, jeżeli został na skutek tego niewłaściwego użytkowania zniszczony, uszkodzony lub nadmiernie zużyty.

 

§ 8. ZWROT ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. XLAND nie przyjmuje zwrotów zakupionego towaru.

 

§ 9. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAWCY

Sprzedawca zobowiązuje się do:

 1. Informowania Partnera Handlowego o wszelkich nowościach kolekcji towarów i planowanym terminie wprowadzenia ich do sprzedaży.

 2. Informowania Partnera Handlowego o wszelkich promocjach i programach lojalnościowych najpóźniej z dniem ich wprowadzenia w życie.

 3. Umieszczania adresów placówek handlowych na aktualnej liście Partnerów Handlowych w sieci dystrybucji

 4. Dostarczania Partnerowi Handlowemu posiadanej informacji o wszystkich towarach oferowanych przez XLAND.

 5. Aktualizowania danych firmowych i teleadresowych Partnera Handlowego i jego placówek handlowych na stronie internetowej XLAND.

 

§ 10. PRAWO WŁASNOŚCI

XLAND zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny chyba, że strony uzgodnią w formie pisemnej inaczej.

§ 11. KLAUZULA POUFNOŚCI

Kupujący potwierdza, iż wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe ujawnione mu przez Sprzedawcę a nie podane do wiadomości publicznej, stanowią poufne informacje XLAND. Kupujący nie ujawni takich poufnych informacji osobom trzecim, ani też wykorzystywać tych informacji w celu innym niż ustalony przez Strony.

 

§ 12. SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie oraz wynikające z takiego opóźnienia inne naruszenia wykonywania umowy, jeżeli takie opóźnienie jest spowodowane przyczynami pozostającymi poza jej kontrolą. W takim przypadku Strona jest upoważniona do stosownego przedłużenia czasu na wykonanie obowiązków. W przypadku działania Siły Wyższej, jak to zdefiniowano w ust.2, Strona, która opóźnia się z wykonaniem swoich obowiązków poinformuje o tym drugą Stronę w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż 7 dni licząc od dnia wystąpienia Siły Wyższej a także poinformuje o przewidywanym terminie ustąpienia przeszkód w wykonaniu umowy. Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 21 dni, wówczas Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem na datę złożenia takiego oświadczenia Kupującemu.

2. Pojęcie siły wyższej jest rozumiane jako obejmujące szkody lub opóźnienia spowodowane przez ustawy lub przepisy a także rozporządzenia któregokolwiek z rządów, zjawiska naturalne takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, zamieszki, wojny, strajki, rozbicie lub zatonięcie statków, embargo na przewóz towarów, lub inne poważne przyczyny nie dające się przewidzieć i będące poza kontrolą Stron, które powstrzymują całkowicie lub częściowo wywiązanie się z zobowiązań objętych umową sprzedaży.

 

§ 13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie rozwiązania podlegające ochronie jako Prawa Własności takie jak znaki towarowe specyfikacje, informacje, zdjęcia, opracowania graficzne, w tym logo Sprzedawcy, katalogi, tłumaczenia dokumentów, prezentacje i inne materiały dotyczące towarów z oferty Sprzedawcy są własnością Sprzedawcy lub Producentów. Kupujący nie nabędzie ani nie posiada prawa Własności Intelektualnej do żadnego z tych rozwiązań dotyczących towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Sprzedaż towarów Kupującemu nie przenosi żadnego prawa lub tytułu do Praw Własności Intelektualnej.

2. Wszelkie rozpowszechnianie zdjęć, katalogów, reklam, specyfikacji i innych rozwiązań publikowanych przez Sprzedawcę czy to w formie pisemnej, czy też elektronicznej wymagają uprzedniej zgody Sprzedającego chyba, że opatrzone są oryginalnymi nadrukami Sprzedającego.

 

§ 14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Xland Mariola Rerych  z siedzibą przy ulicy Malinowej 1 44-240 w Zorach. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z obsługą platformy (art. 6 ust. 1 lit b RODO1), w szczególności w celu:

 • sprzedaży towarów,

 • kontaktowania się w związku z realizacją zakupu towaru i jego wysyłki,

Przepisy prawa, w szczególności prawo podatkowe, zobowiązują nas do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1). Realizując nasz prawnie uzasadniony cel (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1) wykorzystujemy Państwa dane do:

 • informowania Pani/Pana o naszych najnowszych ofertach i promocjach,

 • windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,

 • celów archiwizacyjnych.

 • Dane udostępniamy firmom współpracującym w ramach realizacji celów (np. firmy kurierskie, poczta). Państwa dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie dłuższy niż 10 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu końca realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zakres każdego z powyższych praw wynika z przepisów prawa a możliwość skorzystania z nich zależna jest od podstawy prawnej wykorzystywanej przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 • 1 Przez RODO rozumiemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” 

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stosunki prawne Stron reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest siedziba Sprzedającego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

3. W przypadku, gdyby jeden lub kilka z postanowień niniejszych OWS okazał się nieważny, nie spowoduje to nieważności pozostałych, które są wiążące dla Stron.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian niniejszych OWS w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów. W przypadku braku polubownego załatwienia sporu, Strony poddają go rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

6. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, w tym danych osobowych, przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.